KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REKRUTOWANYCH


ZGODNIE Z ART. 13 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. (DZ. URZ. UE L 119) RODO INFORMUJĘ, ŻE:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie, al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin (reprezentowany przez Dyrektora).
  oraz
  Wojewoda Zachodniopomorski. Siedzibą Wojewody Zachodniopomorskiego jest Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: +48 91 4303315; adresu e-mail: wojewoda@szczecin.uw.gov.pl;
 2. Administrator Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie powołał inspektora ochrony danych, którym jest Edyta Eliaszewicz. Kontakt z inspektorem jest możliwy telefonicznie pod nr.: 91 466 14 77, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@spsk2-szczecin.pl.
  oraz
  Wojewoda Zachodniopomorski powołał inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy telefonicznie: +48 91 4303444, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@szczecin.uw.gov.pl
 3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.
 4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) – dalej RODO oraz art. 22 Ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141).
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia.
 6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody przetwarzania danych w przyszłych rekrutacjach nie dłużej niż 1 rok.
 7. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania, a także uzyskania pierwszej nieodpłatnej kopii Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody (nie wpłynie to na legalność przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody). Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać w siedzibie administratora, pisząc na adres administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kierując korespondencję na adres: iod@spsk2-szczecin.pl.
  (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie) oraz iod@szczecin.uw.gov.pl (Wojewoda Zachodniopomorski)
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, mieszczący się pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji. Niepodanie danych osobowych może skutkować niezakwalifikowaniem dostarczonego przez Państwa wniosku do prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.
 10. Nie będziemy stosowali wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.